Tác giả :


THÔNG BÁO

V/v. Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017


Kính gửi: Các Đơn vị

Căn cứ vào Công văn số 1095/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21 tháng 3 năm 2016 về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở năm 2017 như sau:

-       Ưu tiên đề tài có kết hợp với doanh nghiệp;
-       Ưu tiên các đề tài của nhóm nghiên cứu trọng điểm có hướng phù hợp với định hướng nghiên cứu đã đăng ký;
-       Ưu tiên đề tài có hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh;
-       Mỗi cá nhân đăng ký tối đa 01 đề tài cấp Trường trọng điểm hoặc 01 đề tài cấp Trường;
Chi tiết về quy định và quy trình thực hiện như sau:

1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NCKH
1.1.  Đề tài KHCN cấp trường
    a) Đề tài cấp Trường trọng điểm
-   Đề tài cấp Trường trọng điểm nhằm giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo định hướng trọng tâm của Nhà trường, của các đơn vị;.
-  Tiêu chuẩn của chủ nhiệm đề tài:
Là cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên
+ Có kinh nghiệm trong hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ.
- Ưu tiên xét duyệt đề tài có cam kết chuyển giao công nghệ, các đề tài có kết hợp với doanh nghiệp (50% vốn nhà trường và 50% vốn doanh nghiệp), kinh phí tối đa 100.000.000 đ
- Mức kinh phí xét duyệt dựa trên tiêu chí sản phẩm là bài báo và khả năng chuyển giao công nghệ (ưu tiên xét chọn đề tài có sản phẩm theo thứ tự của Bảng 1).
Bảng 1

TT

Danh mục tạp chí

KP tối đa (đồng)

Ghi chú

 

Xét duyệt theo sản phẩm là bài báo

 

 

1

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế trong danh mục SCI

65.000.000

 -   Bài báo phải có tên trường ĐHSPKT;

 - Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài của trường đứng đầu tiên;

 -   Lời cảm ơn (nếu có) phải cảm ơn trường.

2

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế có chỉ số SCIE, ISI

40.000.000

3

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế khác, Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức danh GS, PGS có điểm từ 0-1, Hội nghị quốc tế (tổ chức ở nước ngoài)

20.000.000

4

Bài báo đăng tạp chí Giáo dục Kỹ thuật có trong danh mục HĐ chức danh GS, PGS

15.000.000

5

Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức danh PGS, GS có điểm từ 0-0,5, tạp chí Giáo dục Kỹ thuật không có trong danh mục HĐ chức danh GS, Hội nghị quốc tế (tổ chức trong nước)

10.000.000- Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 03 thuyết minh nộp về văn phòng khoa, file mềm gửi về địa chỉ nguyennam@hcmute.edu.vn
-  Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12/2016 đến 11/2017.

b) Đề tài cấp Trường

-   Đề tài cấp Trường không dành cho đối tượng là Tiến sỹ, giảng viên chính;
-  Ưu tiên xét chọn đề tài có kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí hoặc hội nghị trong nước; hoặc các đề tài chế tạo mô hình dạy học;
-  Kinh phí của đề tài NCKH cấp trường dựa trên kinh phí được phân bổ về khoa, do khoa chủ động xét duyệt với mức kinh phí từ 3 - 7 triệu đồng/ 1 đề tài;
-   Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 01 thuyết minh và file mềm gửi về đơn vị;
-   Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12/2016 đến 11/2017

c) Đề tài dành cho giảng viên trẻ
-    Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên trẻ có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài báo đăng trên tạp chí, hội nghị, tham gia các giải thưởng tài năng trẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;
-   Tiêu chí để xét duyệt cho những đề tài NCKH giảng viên trẻ như sau:
+   Giảng viên có độ tuổi dưới 35 tuổi (ưu tiên giảng viên là thạc sỹ);
+   Sản phẩm của đề tài có bài báo đăng trên các tạp chí tính điểm, hội nghị quốc tế;
+  Tham gia giải thưởng tài năng khoa học trẻ (nếu được hội đồng nghiệm thu đề xuất).
-   Kinh phí cấp cho mỗi đề tài 10.000.000 đồng - 15.000.000 đồng;
-   Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 03 thuyết minh nộp về văn phòng khoa, file mềm gửi về địa chỉ nguyennam@hcmute.edu.vn;
-   Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12/2016 đến 11/2017.

1.2     Đề tài NCKH của nghiên cứu sinh, sinh viên
a) Đề tài của nghiên cứu sinh
-    Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh (NCS), năm 2017 Nhà trường tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ NCKH cho NCS. Tiêu chí xét duyệt cho đề tài NCKH của NCS  là sản phẩm của đề tài phải có bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học có tính điểm, tiêu chí xét duyệt theo Bảng 2;

                                                                                                                                      Bảng 2

TT

Danh mục tạp chí

Mức kinh phí tối đa (đồng)

Ghi chú

1

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế có chỉ số ISI

20.000.000

-   Bài báo phải có tên trường ĐHSPKT TP. HCM;

 - Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài đứng đầu hoặc thứ hai;

 -  Lời cảm ơn (nếu có) phải cảm ơn Trường.

2

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế khác, Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức danh GS, PGS có điểm từ 0-1

12.000.000

3

Bài báo đăng trên proceeding của hội nghị Quốc tế có phản biện

8.000.000

4

Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức danh PGS, GS có điểm từ 0-0,5, tạp chí Giáo dục Kỹ thuật

5.000.000


- Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 01 thuyết minh nộp về văn phòng khoa và file mềm gửi về địa chỉ nguyennam@hcmute.edu.vn; 
-    Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12/2016 đến 11/2017.

b) Đề tài của sinh viên
-  Chỉ cấp kinh phí cho những đề tài có sản phẩm có khả năng khởi nghiệp;
-   Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đăng ký, 01 Thuyết minh nộp về văn phòng khoa;
-  Kết quả của đề tài sẽ trình bày trên Poster;
-  01 giáo viên chỉ được hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên;
-  Thời gian thực hiện từ tháng 12/2016 đến 05/2017;
-  Khuyến khích sinh viên các năm 2 và 3 tham gia NCKH (Sinh viên năm 4 không là chủ nhiệm của đề tài đăng ký);
-  
Đối với các đề tài khi được nghiệm thu loại tốt sẽ được cấp thêm kinh phí để tham gia các giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học.

2. QUY TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian

Kế hoạch NCKH năm 2017

Chịu trách nhiệm

22/3-> 05/4/2016

Đăng ký đề tài NCKH năm 2017 tại các đơn vị (cấp cơ sở: Đề tài cấp Trường trọng điểm, đề tài cấp Trường, đề tài dành cho giảng viên trẻ, đề tài của nghiên cứu sinh và đề tài của SV).

Các đơn vị

06/4/2016

Hội đồng khoa học cấp đơn vị họp xét duyệt lần 1.

Các đơn vị

07/4/2016

Đơn vị nộp hồ sơ đăng ký đề tài về Phòng KH&CN gồm: danh mục đề tài; 01 phiếu đề xuất, 08 thuyết minh đối với đề tài cấp Trường trọng điểm, Giảng viên trẻ; 01 phiếu đề xuất đối với đề tài cấp Trường, Nghiên cứu sinh, Sinh viên (thuyết minh các đơn vị giữ lại để xét duyệt) và biên bản họp hội đồng của đơn vị (danh mục gửi bằng file Excel).

Các đơn vị

12/4/2016

Tổng hợp, lập kế hoạch gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo

BGH, P.KHTC, P. KH&CN

15/05 -> 30/05/2016

Hội đồng khoa học cấp Trường xét duyệt đề tài cấp Trường trọng điểm, Giảng viên trẻ.

Hội đồng khoa học các đơn vị xét duyệt đề tài cấp Trường, Nghiên cứu sinh, Sinh viên.

Phòng KH&CN

Hội đồng khoa học

02/06 -> 05/06/2016

Các đơn vị tổng hợp danh mục đề tài cấp Trường, Nghiên cứu sinh, Sinh viên được xét duyệt gửi về Phòng KH&CN.

Các đơn vị

10/06 -> 20/06/2016

Phòng KH&CN công bố danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2017 được phê duyệt.

Phòng KH&CN

23/06/2016

Tổng kết kinh phí KH&CN của năm 2017.

BGH, P.KHTC, P. KH&CN


˜ Lưu ý:

-  Mỗi năm chỉ có 01 lần đăng ký đề tài;

- Các loại biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH đều chuẩn hóa, được cập nhật mới nhất trên trang Website của trường, hồ sơ đăng ký phải đánh máy font chữ Time Newroman, cỡ chữ 12;
-   Đợt đăng ký đề tài này sẽ được tính vào khối lượng NCKH bắt buộc của giảng viên năm học 2017-2018;
-  Các đơn vị cung cấp email để giảng viên của đơn vị mình gửi file hồ sơ đăng ký đề tài, phục vụ cho mục đích lưu trữ và xét duyệt sau này.
                                                                                                         
   
 KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                               
                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                            TS. NGÔ VĂN THUYÊN


CÁC FILE BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM:

Thong bao dang ky de tai cap co so nam 2017.pdf
Danh muc de tai nam 2017 khoa........xls
QD12-Phan loai thong ke trong NCKH.pdf
Bieu mau quan ly de tai cap truong danh cho Giang vien tre - nghien cuu sinh.doc
Bieu mau quan ly de tai cap truong trong diem.doc
Bieu mau quan ly de tai cap truong.doc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 21,022

Tổng truy cập:258,033