Tác giả :

Thân gửi các Nghiên cứu sinh và sinh viên,


Căn cứ vào Công văn số 1095/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21 tháng 3 năm 2016 về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017, Nhà trường thông báo đến các Nghiên cứu sinh và sinh viên về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở năm 2017 như sau:

1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NCKH
a) Đề tài của nghiên cứu sinh
-    Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh (NCS), năm 2017 Nhà trường tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ NCKH cho NCS. Tiêu chí xét duyệt cho đề tài NCKH của NCS  là sản phẩm của đề tài phải có bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học có tính điểm, tiêu chí xét duyệt theo Bảng 2;

                                                                                                                                      Bảng 2

TT

Danh mục tạp chí

Mức kinh phí tối đa (đồng)

Ghi chú

1

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế có chỉ số ISI

20.000.000

-   Bài báo phải có tên trường ĐHSPKT TP. HCM;

 - Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài đứng đầu hoặc thứ hai;

 -  Lời cảm ơn (nếu có) phải cảm ơn Trường.

2

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế khác, Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức danh GS, PGS có điểm từ 0-1

12.000.000

3

Bài báo đăng trên proceeding của hội nghị Quốc tế có phản biện

8.000.000

4

Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức danh PGS, GS có điểm từ 0-0,5, tạp chí Giáo dục Kỹ thuật

5.000.000


- Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 01 thuyết minh nộp về văn phòng khoa và file mềm gửi về địa chỉ nguyennam@hcmute.edu.vn; 
-    Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12/2016 đến 11/2017.

b) Đề tài của sinh viên
-  Chỉ cấp kinh phí cho những đề tài có sản phẩm có khả năng khởi nghiệp;
-   Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đăng ký, 01 Thuyết minh nộp về văn phòng khoa;
-  Kết quả của đề tài sẽ trình bày trên Poster;
-  01 giáo viên chỉ được hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên;
-  Thời gian thực hiện từ tháng 12/2016 đến 05/2017;
-  Khuyến khích sinh viên các năm 2 và 3 tham gia NCKH (Sinh viên năm 4 không là chủ nhiệm của đề tài đăng ký);
-  
Đối với các đề tài khi được nghiệm thu loại tốt sẽ được cấp thêm kinh phí để tham gia các giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học.

2. QUY TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian

Kế hoạch NCKH năm 2017

Chịu trách nhiệm

22/3-> 05/4/2016

Đăng ký đề tài NCKH năm 2017 tại các đơn vị (cấp cơ sở: Đề tài cấp Trường trọng điểm, đề tài cấp Trường, đề tài dành cho giảng viên trẻ, đề tài của nghiên cứu sinh và đề tài của SV).

Các đơn vị

06/4/2016

Hội đồng khoa học cấp đơn vị họp xét duyệt lần 1.

Các đơn vị

07/4/2016

Đơn vị nộp hồ sơ đăng ký đề tài về Phòng KH&CN gồm: danh mục đề tài; 01 phiếu đề xuất, 08 thuyết minh đối với đề tài cấp Trường trọng điểm, Giảng viên trẻ; 01 phiếu đề xuất đối với đề tài cấp Trường, Nghiên cứu sinh, Sinh viên (thuyết minh các đơn vị giữ lại để xét duyệt) và biên bản họp hội đồng của đơn vị (danh mục gửi bằng file Excel).

Các đơn vị

12/4/2016

Tổng hợp, lập kế hoạch gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo

BGH, P.KHTC, P. KH&CN

15/05 -> 30/05/2016

Hội đồng khoa học cấp Trường xét duyệt đề tài cấp Trường trọng điểm, Giảng viên trẻ.

Hội đồng khoa học các đơn vị xét duyệt đề tài cấp Trường, Nghiên cứu sinh, Sinh viên.

Phòng KH&CN

Hội đồng khoa học

02/06 -> 05/06/2016

Các đơn vị tổng hợp danh mục đề tài cấp Trường, Nghiên cứu sinh, Sinh viên được xét duyệt gửi về Phòng KH&CN.

Các đơn vị

10/06 -> 20/06/2016

Phòng KH&CN công bố danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2017 được phê duyệt.

Phòng KH&CN

23/06/2016

Tổng kết kinh phí KH&CN của năm 2017.

BGH, P.KHTC, P. KH&CN


˜ Lưu ý:

-  Mỗi năm chỉ có 01 lần đăng ký đề tài;

- Các loại biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH đều chuẩn hóa, được cập nhật mới nhất trên trang Website của trường, hồ sơ đăng ký phải đánh máy font chữ Time Newroman, cỡ chữ 12;
-   Đợt đăng ký đề tài này sẽ được tính vào khối lượng NCKH bắt buộc của giảng viên năm học 2017-2018;
-  Các đơn vị cung cấp email để giảng viên của đơn vị mình gửi file hồ sơ đăng ký đề tài, phục vụ cho mục đích lưu trữ và xét duyệt sau này.
                                                                                                         
   
 KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                               
                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                            TS. NGÔ VĂN THUYÊN


CÁC FILE BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM:

Thong bao dang ky de tai cap co so nam 2017.pdf
Danh muc de tai nam 2017 khoa........xls
QD12-Phan loai thong ke trong NCKH.pdf
Bieu mau quan ly de tai cap truong danh cho Giang vien tre - nghien cuu sinh.doc
Mau 1_Don dang ky tham gia NCKH sinh vien 2017.doc
Mau 2_Thuyet minh de tai NCKH Sinh vien 2017.doc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 27,221

Tổng truy cập:294,401